Turism, cazare, agrement, obiective turistice in romania
Mai mult decat cazare!

turismagrement.ro pe Facebook turismagrement.ro pe Youtube turismagrement.ro pe Instagram


Obiective turistice, Rezervatii naturale, Varghis, Covasna

Cheile Vârghișului

Distribuie pe Facebook Distribuie pe WatsApp
  • Rezervatii naturale - Cheile Vârghișului
  • Rezervatii naturale - Cheile Vârghișului
  • Rezervatii naturale - Cheile Vârghișului
  • Rezervatii naturale - Cheile Vârghișului

Cheile Vârghișului nu are incarcat film de prezentare

Cheile Vârghișului pe harta

Obiectivul turistic nu are setate coordonate GPS

Cheile Vârghişului este locul ideal pentru drumeții și speologie.
Rezervaţia se află în partea nordică a munţilor Perşani și este traversată de pârâul Vârghiş.
Este alcătuită din numeroase formaţiuni şi elemente geomorfologice calcaroase, săpate de pârâu.
Pe o lungime de aproape 4 km, întâlnim stânci de calcar, versanţi înalţi, verticali şi abrupţi, din care izvorăsc pâraie de munte, turnuri de calcar (Turnul Porumbeilor, Turnul Csala), creste de calcar, doline, avene, grohotişuri şi mai ales peşteri de importanță științifică și speologică.
Aceste cavităţi au în interiorul lor valori arheologice şi paleontologice care sunt păstrate aproape intacte în peşteri închise publicului larg.
Peșterile Orbán Balázs, Șura Cailor, Gaura Tătarilor pot fi vizitate sub îndrumarea unui ghid local.
În această rezervație naturală complexă (geologică, speologică, botanică) se află cea mai mare populație de lilieci din țară, formată din 19 specii.

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: păduri de fag (Luzulo-Fagetum), păduri de tei, arțar, paltin și jugastru pe versanți abrupți, păduri aluviale cu arin negru și frasin, păduri dacice de fag, pajiști seminaturale, tufărișuri pe substrat calcaros, stâncării cu vegetație chasmofitică, grohotișuri, ravene și peșteri.
Floră
Crocus banaticus

Flora rezervației este alcătuită din arbori și arbusti cu specii de: fag (Fagus sylvatica), stejar (Quercur robur), mesteacăn (Betula pendula), frasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia), arțar (Acer platanoides), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), jugastru (Acer campestre), arin (Alnus glutinosa), salcie (Salix alba), alun (Corylus avellana), mur (Rubus fruticosus), măceș (Rosa canina).

La nivelul ierburilor, pe pajiștile și fănețele ariei naturale sunt întâlnite mai multe specii floristice, printre care: iris (Iris aphylla), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), ciurul zânelor (Carlina acaulis), didițelul (Pulsatilla alba), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale și Crocus banaticus), ghiocel (Galanthus nivalis) sau păștiță (Anemone nemorosa).
Faună

Fauna ariei naturale este una diversificată și bine reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, pești, reptile, și amfibieni[9] (unele aflate pe lista roșie a IUCN).

Mamifere: căprioară (Capreolus capreolus), urs brun (Ursus arctos), lup (Canis lupus), mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera), pisică sălbatică (Felis silvestris), vidră (Lutra lutra), veveriță (Sciurus vulgaris), dihor (Mustela putorius), hermelină (Mustelea erminea), arici (Erinaceus europaeus), cârtiță (Talpa europaea), chițcan de munte (Sorex alpinus), chițcan de pădure (Sorex araneus), chițcan de apă (Neomys fodiens), pârș (Glis glis), șoarece de câmp (Microtus arvalis), liliacul cârn (Barbastella barbastellus), liliacul de apă (Myotis daubentonii)[10], liliacul cu urechi de șoarece (Myotis blythii), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul urecheat (Plecotus auritus), liliacul de amurg (Nyctulus noctula);

Păsări: găinușa de alun (Tetrastes bonasia), ieruncă (Tetrastes bonasia), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), corb (Corvus corax), pițigoi moțat (Parus cristatus), aușel (Regulus regulus), mierlă (Turdus merula), mierlă de apă (Cinclus cinclus), ciocănitoare neagră (Dryocopus martinus), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), pițigoi de brădet (Parus atus), vânturel (Falco vespertinus), codobatură (Motacilla alba), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), sturz de vâsc (Turdus viscivorus), sticlete (Carduelis carduelis), uliu (Accipiter nisus).

Pești: păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis), păstrăv curcubeu (Salmo gairderi irideus), păstrăv brun (Truite fario), babușcă (Rutilus rutilus), zvârlugă (Cobitis taenia), scobar (Chondrostoma nasus), lipan (Thymallus thymallus), clean (Squalius cephalus), craiete (Phoxinus phoxinus), mreană (Barbus barbus);

Reptile și amfibieni: șopârla de zid (Podarcis muralis), șopârla vivipară (din specia Zootoca vivipara), vipera berus (Vipera berus), năpârcă (Anguis fragilis), șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), șarpele de alun (Coronella austriaca), salamandră (Salamandra salamandra).

Insecte: croitorul alpin (Rosallia alpina), cărăbuși din speciile Carabus variolosus și Cucujus cinnaberinus, cosaș de stepă (Saga pedo - specie incadrată pe lista roșie a IUCN ca vulnerabilă).

Rezervația naturală Cheile Vârghişului a fost declarată arie protejată in 6 martie 2000

Cai de acces
Drumul național DN13A Miercurea Ciuc - Vlăhița, de aici se intră în drumul județean DJ132 spre Lueta - Merești
Drumul național DN12 Sfântu Gheorghe - Bodoc, se intră în stânga pe drumul județean DJ122 spre Bățanii Mari - Biborțeni - Baraolt, de aici în partea dreaptă se intră în drumul județean DJ131 spre Tălișoara și se ajunge în satul Vârghiș.
Localitate: Varghis
Judet: Covasna

Evenimente Varghis si judetul Covasna

Informatii
Despre turismagrement.ro
Termeni si conditii de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Contact turismagrement.ro
S.C. JTI Advertising S.R.L.
CUI: 36164977
Nr. Reg. Com.: J14/235/2016
E-Mail: inregistrari@turismagrement.ro

turismagrement.ro Facebook Messanger turismagrement.ro pe Facebook
Administrare unitate
Adauga unitate
Accesare cont unitate